အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
Micro, Small and Medium Enterprises Association

The Micro, Small and Medium Enterprises Association (MSME) is a not-for-profit organisation established in 2018 for entrepreneurs, by entrepreneurs.

အသင်းကြီး၏ ရည်ရွယ်ချက်များ

၁. နေပြည်တော် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။

၂. ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်

၃. လုပ်ငန်းရှင်များအချင်းချင်း နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

၄. လုပ်ငန်းရှင်များအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ကူညီနိုင်ရန်

၅. Micro စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ SME စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသို့ကူးပြောင်းနိုင်ရန်

၆. ဒေသတွင်းမှ ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဆင့်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

၇. ဒေသတွင်းမှ လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးပွားလာအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်

၈. အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးမှသည် အကြီးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်

၉. ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုမှသည် နိုင်ငံတော်အဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်အထိ အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်