(၁) မှတ်ပုံတင်ရန် အဆိုပြုသူ


(က) လုပ်ငန်းရှင်(ခ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်ပြားအမှတ်(ဂ) အဖအမည်*(ဃ) လူမျိုး: *


(င) ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ *


(စ) ပညာအရည်အချင်း


(ဆ) ကျား/မ *

ကျား       

(ဇ)မွေးသက္ကရာဇ် *


(စျ) မြိုနယ်


(ည)နေရပ်လိပ်စာ

(ဍ) ဖုန်းနံပါတ်

(ဌ) အီးမေးလ်


(၂) မှတ်ပုံတင်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း


(က) လုပ်ငန်းအမည်(ခ) လုပ်ငန်းအမျိုးအစား(ဂ) လုပ်ငန်းအရွယ်အစား


(ဃ) လုပ်ငန်းကဏ္ဍ


(င) လုပ်ငန်းအမျိုးအစား(၃) လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် နေရာ


(က) တည်နေရာ(ခ) မြေ / အဆောက်အဦး အကျယ်အဝန်း


(ဂ) ကိုယ်ပိုင် / အငှား

ကိုယ်ပိုင်      အငှား  

(ဃ) စတင် လုပ်ကိုင်သည့် ခုနှစ်


(၄) ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)


(က) စက်ပစ္စည်း


(ခ) အဆောက်အဦး


(ဂ) အခြား


(၅) ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက


(က) ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်


(ခ) ထုတ်လုပ်သည့်အမျိုးအစားပေါင်း(၆) ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက


(က) ရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်း


(ခ) လက်ကား/လက်လီ


(၇) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက


(က) ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်း


(ခ) လုပ်ငန်းအရေအတွက်


(၈) အခြားလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက


(က) လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်


(၉ ) အလုပ်သမားခန့်ထားမှု (လျာထားချက်)


(က) အုပ်ချုပ်သူ


(ခ) ကြီးကြပ်သူ


(ဂ) ကျွမ်းကျင်လုပ်သား


(ဃ) ရိုးရိုးလုပ်သား


(င) အခြား(၁၀) မှတ်ပုံတင်/လိုင်စင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း


(က) မှတ်ပုံတင်/လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်ဌာန


(ခ) လိုင်စင်အမှတ်/အမျိုးအစား


(ဂ) ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ


(ဃ) သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲအထက်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များသည် လုပ်ငန်းအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီ၍ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ထားပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။